Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška o poplatku za komunální odpad

OBEC  Všenice

 

Obecně závazná vyhláška obce Všenice č. 2/2012

o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Všenice se na svém zasedání dne 17.12.2012 usnesením č.53/2012   usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

     Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce.

Čl. 2

Správa poplatku

 

(1) Správu poplatku vykonává obec  Všenice.

(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky¹)

---------------------------------------------------------------------------------------

¹)  § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších  předpisů

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 

Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem, podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů, připadajících na jednotlivé nemovitosti.  

 

 

41 svozů/ rok tj. v letním období 1x za 2 týdny a v zimním období 1x týdně

1.800,- Kč

26 svozů/rok tj. 1x za 14 dnů celoročně

1.250,- Kč

Jednorázový svoz

    70,- Kč

 

Poplatek je stejný  pro 1 ks odpadní nádoby o objemu 110  a  120 litrů.

 

 

Čl. 4

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný do   28.2.. kalendářního roku

 

Čl. 5

Zrušující ustanovení

 

     Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 2/2004  Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Všenice

 

Čl. 6

Všeobecná ustanovení

 

    Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy²) 

----------------------------------------------------------------------------------

²) zákon  č.  280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. 7

Účinnost

 

     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  2.1.2013

 

 

 

  Luděk Kuška    v.r.                                                                                 Milan Košan v.r.

  místostarosta obce                                                                                starosta obce                                                                                      

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18.12.2012