Obecně závazné vyhlášky

Nařízení obce Všenice č. 1/2005

O B E C  V Š E N I C E 
N a ř í z e n í o b c e V š e n i c e 
1 / 2 0 0 5 
o o c h r a n ě o v z d u š í 

Zastupitelstvo obce Všenice, v souladu s ustanovením §11 a § 102, odst. 4, zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění a v souladu § 3, odst. 5 a § 50, odst. 1, písm. g) a h) zák. č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, na svém zasedání 
schválilo usnesením ze dne 1.2.2005 toto nařízení: 
Článek 1 
Předmět, působnost a závaznost nařízení 
1) Toto nařízení stanoví podmínky pro spalování rostlinných materiálů a zákaz některých 
druhů paliv pro malé zdroje znečišťování ovzduší ve správním území obce Všenice 
 
2) Nařízení je závazné pro všechny fyzické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a 
právnické osoby, které na území obce pobývají, působí nebo sídlí ve správním území 
obce Všenice . 
Článek 2 
Základní pojmy 
Pro účely tohoto nařízení v oblasti ochrany ovzduší se rozumí : 
 
a) znečišťováním ovzduší vnášení jedné, nebo více látek do ovzduší v důsledku lidské 
činnosti 1)
 , 
b) malým spalovacím zdrojem znečištění zdroj znečišťování ovzduší o jmenovitém 
tepelném výkonu nižším než 0,2 MW1) 

c) rostlinným materiálem biologicky rozložitelný materiál za zahrad, sadů a parků a 
ostatních pozemků s výjimkou kusového dřeva, včetně přirostlé kůry. Zejména se jedná o 
tyto druhy materiálů – kořeny a oddenky rostlin, stonky bylin, větve, jehličí, listí, květy a 
květenství, plody, kůra (nepřirostlá), piliny, seno, sláma, tráva, drny atp., 
d) původcem rostlinného materiálu fyzická osoba nebo fyzická osoba oprávněná 
k podnikání a právnická osoba, při jejíž činnosti vzniká rostlinný materiál nebo 
s rostlinným materiálem při své činnosti nakládá. 2
Článek 3 
Všeobecné podmínky 
1) Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím 
vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší 1) 

2) Je zakázáno: 
a) v malých spalovacích zdrojích znečišťování používat méně kvalitní paliva s vyšším 
obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na 
kvalitu ovzduší, jmenovitě se jedná o hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a 
proplástky 1) ,
3) V otevřených ohništích, zahradních krbech, nebo otevřených grilovacích zařízeních lze 
spalovat jen suché dřevo, dřevěné uhlí a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená 
paliva nesmějí být kontaminována chemickými látkami 1) ,
4) V otevřených ohništích je povoleno spalování pouze malého množství suchých 
rostlinných materiálů a to za vhodných klimatických podmínek jako je převládající směr 
větrů od obce, příznivé rozptylové podmínky apod. 
5) Spalování suchých rostlinných materiálů, tak jak je uvedeno v tomto nařízení je možno 
provádět pouze za dodržení všech příslušných předpisů o požární ochraně
5), 6)
 . 
6) Výše uvedené zákazy se nevztahují na zdolávání požárů a na práce při odstraňování 
následků nebezpečných epidemií a živelných i jiných krizových situací prováděných v 
souladu se zákonem 1)
 . 
7) Vlastníci a původci rostlinného materiálu jsou povinni nakládat s rostlinným materiálem a 
zbavovat se ho způsobem v souladu s tímto nařízením a obecně závaznými právními 
předpisy 2), 4)
 . 
8) Rostlinný materiál a ostatní odpad ze zeleně se přednostně kompostuje. 4)
Článek 4 
Kontrolní činnost 
Dohled nad dodržováním tohoto nařízení provádí pověřené kontrolní orgány obce Všenice. 
Článek 5 
Sankce 
Porušení tohoto nařízení bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů. 
3), 7).3
Článek 6 
Účinnost 
Toto nařízení bylo vyhlášeno vyvěšením na úřední desce dne 2.2.2005 a nabývá platnosti 15 
dní po vyhlášení, tj. 17.2.2005 
Tímto Nařízením obce Všenice 1/2005 se ruší Nařízení obce Všenice 1/2004 vyhlášené dne 
9.11.2004 
Milan Košan Luděk Kuška 
 v.r. v.r. 
 starosta obce místostarosta 
----------------------------------------------------- 
(1) Zákon č.86/2002 Sb.,o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, 
(2) Zákon č. 185/2001Sb.,o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
(3) Zákon 200/1990 Sb.,o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
(4) Obecně závazná vyhláška obce Všenice č2/2004 o nakládání s komunálním odpadem, 
(5) Zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně a o změně některých dalších zákonů, 
(6) Obecně závazná vyhláška obce Všenice č.1/2005 Požární řád 
(7) Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).