Obecně závazné vyhlášky

Požární řád

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2005 
POŽÁRNÍ ŘÁD 

Obec Všenice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 1.2.2005 podle § 29 odst. 1 písm. o) 
bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 
písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve 
znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku 
Článek 1 
Úvodní ustanovení 
Požární řád obce Všenice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci 
dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve 
znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. 
Článek 2 
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 
1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Všenice, 
která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o 
požární ochraně. 
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných 
hasičů (dále jen SDH) obce podle článku 5 této vyhlášky a dále následujícími 
jednotkami požární ochrany: 
- PS Břasy - JPO III 
- HZS Radnice – JPO II/2 
- HZS Rokycany - JPO I , Komenského, Rokycany 
- Další jednotky požární ochrany, vyjmenované v příloze č. 2 k vyhlášce 1/2005 
3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec: a) projednává stav PO v zastupitelstvu nejméně jedenkrát ročně a vždy 
po závažných mimořádných událostech, majících vztah k požární 
ochraně obce 
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o 
požární ochraně ve stanoveném rozsahu a projednává přestupky 
v oblasti požární ochrany 
Článek 3 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 
1) přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce 
je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v článku 7 
2) ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, 
uvedenými v článku 2. 
Článek 4 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení 
Obec Všenice zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze číslo 1. 
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky PO jednotky 
SDHO jsou uvedeny v příloze číslo 1. Příloha je nedílnou součástí požárního řádu obce. 
Článek 5 
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.Stanovení 
dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti 
1) obec Všenice stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů, které musí svou 
kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah 
a) umělé - hydrantová síť – 4 hydranty obecního vodovodu, umístěné a 
označené v zastavěné části obce (použitelné celoročně) 
b) umělé - požární nádrž, umístěná ve spodní části obce (použitelná celoročně) 
c) přirozené - rybník nad obcí (použitelný celoročně) 
2) obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce 
s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku 
a vhodného směru příjezdu. 
3) vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o 
požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požáru, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, 
trvalou použitelnost zdroje. 
4) Vlastník pozemku(příjezdové komunikace)ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit 
volný příjezd pro mobilní požární techniku.Vlastník převede prokazatelně tuto 
povinnost na další osobu(spráce, nájemce,uživatele),nevykonává-li svá práva vůči 
pozemku nebo komunikaci sám. 
Článek 6 
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení. 
1) obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou 
„Ohlašovna požárů“ 
a) Fa Helas ,Všenice, Lhoták Hering 371791619 
b) Benetka František, Všenice 60, 371791170 
Ćlánek 7 
Způsob vyhlášení požárního poplachu 
Vyhlášení požárního poplachu v obci Všenice se provádí následujícím způsobem: 
Sirénou - signálem POŽÁRNÍ POPLACH, který je vyhlašován přerušovaným 
tónem sirény po dobu jedné minuty (25 vteřin tón – 10 vteřin pauza – 25 vteřin tón). 
V případě poruchy technického zařízení (sirény) nebo výpadku elektřiny bude požární 
poplach vyhlášen z jedoucího auta SDHO Všenice. 
Článek 8 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního 
poplachového plánu kraje je uveden v příloze číslo 2,která je nedílnou součástí 
požárního řádu obce. Článek 9 
Závěrečná ustanovení 
K ověření požárního řádu obce, zejména akceschopnosti jednotky SDHO, věcných 
prostředků PO, použitelnosti zdrojů PO, spojení, zařízení pro vyhlášení požárního 
poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ vzniku požáru se vyhlašuje 
nejméně jednou ročně prověřovací cvičení. 
Článek 10 
Účinnost 
Tato vyhláška byla schválena ZO 1.2.2005 , vyvěšena na úřední desce 2.2.2005 a 
nabývá účinnosti dne 18.2.2005. 
 Tato vyhláška zároveň ruší platnost vyhlášky č.3/2004, 
Milan Košan Luděk Kuška 
 starosta místostarosta