Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška č.1/2012 o komunálních odpadech

OBEC  Všenice

 

Obecně závazná vyhláška

obce  Všenice

č. 1/2012

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce  Všenice

 

 

Zastupitelstvo obce Všenice se na svém zasedání dne 19.11.2012 usnesením č. 47/2012 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území  obce Všenice, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

1)   Komunální odpad se třídí na:

 

      Například

 1. tříděný odpad, kterým je papír,nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,
 2. objemný odpad,
 3. nebezpečné složky komunálního odpadu,
 4. směsný odpad.

 

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
        odst. 1 písm. a), b), c).

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny u KZ ve Všenicích.

 

3)        Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 1. papír, barva  modrá
 2. sklo, barva  zelená
 3. plasty, PET lahve, barva  žlutá

 

 

Čl. 4

Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu

 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován  2x ročně, vždy zjara a na podzim jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu v písemné i elektronické podobě a  v místním rozhlase).

 

 

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek )

 

 1. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 2x ročně ( jaro, podzim) jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a  v místním rozhlase.

 

 

 

Čl. 6

Shromažďování směsného odpadu

 

 1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
 1. typizované sběrné nádoby (popelnice) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

 

 1. Stanoviště  sběrných  nádob je místo,  kde jsou  sběrné  nádoby  trvale nebo přechodně

         umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

 1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

 1. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

 

 1. Pro odložení stavebního odpadu je možné  domluvit se na skládce odpadu Flora pobočka Břasy

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje  Obecně závazná vyhláška obce Všenice
  č.2/2004, O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

 

 

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.1.2013

 

 

 

            Podpis                                                                                               Podpis

                                                                                     

      Luděk Kuška                                                                                        Milan Košan

      místostarosta                                                                                          starosta

 

 

 

1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

 

2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)