Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška o místních poplatcích 1/2014

 V Y H L Á Š K A 
 O B C E V Š E N I C E Č. 1/2004 
 O M Í S T N Í C H P O P L A T C Í C H 
Zastupitelstvo obce Všenice schválilo dne 2.2.2004 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 
§ 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 Oddíl I – základní ustanovení 
 Čl. 1 
Obec Všenice vybírá tyto místní poplatky: 
a/ poplatek ze psů
b/ poplatek ze vstupného 
Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad Všenice 
 Oddíl II. – poplatek ze psů
 
 Čl.2 
 
 Předmět poplatku 
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců
 Čl.3 
 Poplatník 
Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý 
pobyt nebo sídlo na území ČR. 
Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. 
  
 Čl. 4 
 Ohlašovací povinnost 
1./ Každý držitel psa má ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti ke 
 správci poplatku, a to do 30 dnů ode dne vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti 
2./ Povinnost ohlásit započetí držení psa má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o 
 o místních poplatcích nebo podle této obecně závazné vyhlášky osvobozen a tuto 
 skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat. 
3./Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na 
 výši poplatku nebo na osvobození od poplatku do 30 dnů od vzniku této skutečnosti. 
4./Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, 
 jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo. 
 Čl.5 
 Sazby poplatku 
Poplatek za psa ročně činí: 
Za prvního psa………………………………………. 100,- Kč
Za druhého a každého dalšího psa…………………… 250,- Kč
Držitel psa je povinen zaplatit poplatek , a to: 
a/ nečiní-li více než 500,- Kč ročně, nejpozději do 31.3. každého kalendářního roku 
b/ činí-li více než 500,- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách do 31.3. a do 30.9. 
 každého kalendářního roku. 
V případě, že poplatková povinnost nastala v průběhu kalendářního roku, je poplatek splatný 
do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. 
 Čl.6 
 Osvobození od poplatku 
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba 
s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán 3. stupeň mimořádných výhod podle 
zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto 
osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které 
stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 
Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31. března příslušného kalendářního roku 
prokázat, že důvod osvobození trvá. 
Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.  
 Oddíl III – poplatek ze vstupného 
 Čl. 7 
 Předmět poplatku 
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní 
akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro 
účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může 
zúčastnit. 
 
 Čl. 8 
 Poplatník 
Poplatníkem je právnická nebo fyzická osoba, která akci pořádá. 
 Čl. 9 
 Ohlašovací povinnost 
Poplatník je povinen nejpozději do 5 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku její 
pořádání a vstupenky označené cenou, datem konání akce a jménem pořadatele předložit ke 
kontrole. 
Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, 
bydliště nebo sídlo a IČO. 
Do 5 dnů od skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání 
k poplatku.Neprodané vstupenky předloží správci ke kontrole. 
 Čl.10 
 Sazby poplatku 
Sazba poplatku činí: 
- 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného 
- na žádost poplatníka paušální částku 200,-Kč n jednu akci  Čl. 11 
 Osvobození 
Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní 
a veřejně prospěšné účely, dále sportovní akce a akce jejichž pořadatelem je některá místní 
organizace. 
 Čl.12 
 Splatnost poplatku 
Poplatek je splatný do 5 dnů od pořádání akce. U poplatku placeného paušální částkou je 
poplatník povinen uhradit poplatek předem. 
 
 Oddíl IV – ustanovení společná a závěrečná 
 Čl.13 
Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou 
vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního 
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním 
výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část až na 
trojnásobek. 
 Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 Čl.14 
Ruší se vyhláška č. 1 o místních poplatcích z 22.12.2003 
 Čl. 15 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 
vyhlášení. 
Milan Košan 
starosta

zástupce starosty Václav Nový