Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška o nakládání s odpadem č. 2/204

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VŠENICE 
č.2/2004 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, 
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ 
KOMUNÁLNÍCH ODPADU VČETNĚ SYSTÉMU 
NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM 


Zastupitelstvo obce Všenice se usneslo na svém jednání dne 8.11. 2004 vydat v souladu 
s ustanovením § 17 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 
Článek I. 
Předmět a působnost obecně závazné vyhlášky 
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Všenice ( dále jen „území obce“). 
Článek II 
Třídění komunálního odpadu 
Komunální odpad vznikající na území obce se třídí na: 
a) papír, za který se považuje papír a lepenka, zejména papírové obaly, noviny, 
časopisy, lepenka, karton, prospekty, letáky, balicí papír, sešity, knihy, papírové sáčky 
neznečištěné škodlivinami, počítačový, recyklovaný a ostatní neznečištěný a suchý 
sběrový papír. 
 Za papír se nepovažují hygienické potřeby (např. dětské pleny), znečištěný, mastný a 
mokrý obalový papír, vícevrstvé materiály (např. krabice od mléka a limonád, voskový 
papír, propisovací uhlový papír, fotografický papír, pohledy, tapety). 
b) sklo, za které se považuje sklo obalové a tabulové (bílé, barevné, směsné), zejména 
nevratné skleněné lahve (prázdné, čisté, bez kovových uzávěrů), sklenice od 
marmelád, kompotů, zeleniny, lahvičky od kosmetiky, mycích a čistících prostředků, 
okenní sklo a ostatní skleněné střepy neznečištěné škodlivinami. 
 Za sklo se nepovažuje sklo s drátěnou výztuží, zrcadla, žárovky a zářivky, televizní 
obrazovky, automobilová skla, keramika, porcelán a nádoby z pálené hlíny. 
c) plast, za který se považují drobné plastové předměty a ostatní plasty, zejména 
všechny neznečištěné nevratné použité a vyřazené plasty ( bez kovových součástí a 
jiných příměsí, bez zbytků potravin, saponátů, motorových olejů a jiných škodlivin), především igelity, igelitové sáčky, mikroten, mikrotenové sáčky, fólie, smrštitelné 
fólie, celofán, sáčky, plastové lahve, kelímky, plastové obaly, např. od mycích 
prostředků a kosmetiky, všechny plastové výrobky nebo jejich části z plastů, např. 
hračky, přepravky, potřeby pro domácnost ( misky, kbelíky, nádobí). 
 Za plasty se nepovažují laminované pryskyřice (bakelit), pěnový polystyren, molitan, 
vícevrstvé obaly ( např. krabice od mléka a limonád). 
d) nebezpečné složky, za které jsou považovány nebezpečné odpady, uvedené v příloze 
č. 2 Katalogu odpadů – např. olověné akumulátory, nepoužitá léčiva, kyseliny, zásady, 
dřevo, obsahující nebezpečné látky,pesticidy, rozpouštědla, zářivky a jiný odpad 
obsahující rtuť, vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, barvy, lepidla a 
pryskyřice 
e) elektronická zařízení, kterými jsou zejména televizory, radiopřijímače, 
magnetofony, gramofony, mikrovlnné trouby, pračky, psací stroje, počítače včetně
monitorů
f) pneumatika, za kterou se považuje pneumatika z osobního a nákladního automobilu 
či jiného vozidla, vozíku, motocyklu a kola. 
g) biologický odpad, za který se považuje organický, kompostovatelný kuchyňský 
odpad , kompostovatelný odpad ze zeleně, zejména větve, listí, jehličí, tráva, rostlinné 
zbytky, dřevní hmota 
h) stavební odpad, za který se považuje odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických 
osob, pokud není nebezpečným odpadem, zejména beton, cihla, keramika,sádrová
stavební hmota, dřevo, asfalt bez dehtu, ostatní izolační materiály bez obsahu azbestu 
i) výkopová zemina, za kterou se považuje vytěžená zemina nebo kameny a vytěžená 
hlušina bez příměsí nebezpečných látek. 
j) objemný odpad, za který se považuje odpad, jehož rozměry přesahují rozměry 
vhazovacích otvorů prostředků určených ke shromažďování komunálního odpadu, 
zejména nábytek, podlahové krytiny apod. 
 Za objemný odpad se nepovažují složky komunálního odpadu uvedené pod písmeny a) 
až i) a k). 
k) zbytková složka, za kterou se považuje část komunálního odpadu, zbylá po 
vytřídění složek, uvedených pod písmeny a) až j). 
Za zbytkovou složku se nepovažují uhynulá těla zvířat, tekuté odpady a žhavý popel. 
Článek III 
Předávání vytříděného komunálního odpadu k využití nebo odstraňování 
Vytříděný komunální odpad se na území obce Všenice ukládá takto: 
a) Papír se ukládá do modrého sklolaminátového kontejneru ve tvaru zvonu ve vlastnictví 
POLYGONu, označeného nápisem PAPÍP, který je umístěn na prostranství u KZ 
Všenice 
b) Sklo 
 
 se ukládá do zeleného zvonu ve vlastnictví POLYGONu, označeného nápisem SKLO, 
 který je umístěn na prostranství u KZ Všenice. 
c) Plast 
 se ukládá do žlutých zvonů ve vlastnictví POLYGONu, označených nápisem 
 PLASTY, které jsou umístěny na prostranství u KZ Všenice. 
d) Nebezpečné složky
 se předávají oprávněné osobě na mobilním sběrném místě do sběrného vozidla firmy 
 RUMPOLD. Seznam mobilních sběrných míst pro konkrétní svoz a datum svozu bude 
 vždy včas zveřejněn na úřední desce OÚ Všenice a vyhlášen místním rozhlasem.
 Mobilní svozy nebezpečného odpadu jsou prováděny firmou Rumpold 2x ročně, jak to 
stanoví zákon o odpadech v ustanovení § 17 odst. 3.
e) Elektronická zařízení
 se předávají oprávněné osobě na mobilním sběrném místě do sběrného vozidla firmy 
 RUMPOLD. Seznam mobilních sběrných míst pro konkrétní svoz a datum svozu bude 
 Vždy včas zveřejněn na úřední desce OÚ Všenice a vyhlášen místním rozhlasem.
 Vyřazené pračky a sporáky se ukládají na skládku firmy LIDRONE v k.ú. obce 
 Břasy. 
f) Pneumatiky
 se předávají oprávněné osobě do sběrného vozidla firmy RUMPOLD při mobilním 
 svozu nebo se ukládají na skládku firmy LIDRONE v k.ú. obce Břasy. 
g) Biologický odpad
 se ukládá nebo využívá: 
a) na vlastním pozemku ke kompostování nebo na obecní komposty 
b) dřevní hmota bez škodlivých příměsí jako palivo 
c) do popelových nádob, ve kterých je shromažďována zbytková složka komunálních 
odpadů
h) Stavební odpad 
 Se ukládá na skládku firmy LIDRONE v k.ú. obce Břasy. 
i) Výkopová zemina  Se ukládá nebo využívá: 
a) jako přírodní materiál pro zemědělské, zahrádkářské nebo jiné pěstitelské účely 
nebo k terénním úpravám, 
b) na skládku firmy LIDRONE v k.ú. Břasy 
j) Objemný odpad
a) se ukládá ve velkoobjemovém kontejneru, přistaveném na objednávku obce 
 Všenice od firmy LIDRONE vždy zjara a na podzim každého roku. Kontejner je 
 vždy umístěn uprostřed obce u parčíku. Přistavení velkoplošného kontejneru je 
 oznámeno na úřední desce OÚ Všenice. 
b) se ukládá na skládku firmy LIDRONE v k.ú. Břasy. 
c) Zbytková složka
 Se ukládá do popelové nádoby (popelnice), umístěné u stavby určené k trvalému 
 nebo rekreačnímu bydlení. Popelnice je označena nálepkou od firmy LIDRONE, 
 jejíž barva určuje četnost svozů. Popelnice v den svozu může být opatřena 
 známkou k jednorázovému odvozu. 
Článek IV. 
Zrušovací ustanovení 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.4/1992 o nakládání s domovním odpadem, která 
nabyla účinnosti dne 1. ledna 1993 
Článek V 
Závěrečná ustanovení 
Neplnění povinností podle této vyhlášky je přestupkem podle zákona ČNR č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
Článek VI. 
Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 25.11.2004 Starosta Místostarosta