Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška o veřejném pořádku č.1/2014

Obec : Všenice
Obecně závazná vyhláška obce Všenice č. 1/2014
o veřejném pořádku
Zastupitelstvo obce Všenice se na svém zasedání dne 16. června 2014 
usnesením č. 17/2014 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


                                        Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci Všenice 
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a 
majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci je:
a) rušení nočního klidu,
b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.


                                       Čl. 2
Omezení činností
(1) Noční klid je dobou od 22.00 hodin do 06.00 hodin. V době 
silvestrovských (31.12.) oslav je noční klid dobou od 00,00 hodin do 
06.00 hodin. a v době novoročních (1.1.) oslav je noční klid dobou od 
03,00 hodin do 06.00 hodin a od 22.00 hodin. V době nočního klidu je 
každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
(2) Každý je povinen zdržet se v zastavěných částech obce v období od 1. 
dubna do 31.října o sobotách v době od 17,00 hod a o nedělích a 
státem uznaných svátcích od 12,00 hod až do doby nočního klidu
veškerých prací spojených s užíváním motorových zařízení a přístrojů 
způsobujících hluk: sekaček na trávu, cirkulárek, motorových a 
elektrických pil, křovinořezů, brusek, kompresorů a sbíjecích kladiv.
(3) Výše uvedená omezení se netýkají neodkladných zabezpečovacích 
prací způsobených haváriemi a jinými životu nebezpečnými událostmi.Čl. 3
Porušení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek, pokud nepůjde o 
jiný správní delikt.
                                     Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 7.7.2014
 Podpis Podpis
…………………….. ……………………..
 Luděk Kuška Milan Košan
 místostarosta obce starosta obce 
 Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.6.2014